Asian TV Dramas

Home of entertainment

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 26th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 26th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 25th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 25th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 23rd Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 23rd Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 20th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 20th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 19th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 19th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 13th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 13th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 12th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 12th Sep 2013 Part 2

Cast Nakuul Mehta, Mansi Salvi, Mukesh Khanna, Ashlesha Sawant, Bharti Sharma, Ajita Kulkarni   Flash Player Video HD 720p   Pyar Ka Dard Hai 11th Sep 2013 Part 1 Pyar Ka Dard Hai 11th Sep 2013 Part 2